Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYObchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi zákazníkom (kupujúcim) a firmou Erika Chovančíková - TOP TROPIC (predajcom) a stanovujú záväzné práva a povinnosti pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovania služieb pre internetový obchod 
www.naj-hodinky.sk a www.tiktakhodinky.sk. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre odber tovaru alebo poskytovanie služieb určené predajcom. 

Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.). Všetky zákony sú uplatňované v platnom znení a znení neskorších predpisov. 

1. Objednanie tovaru a služieb

Objednávka

A) Minimálna cena objednávky nie je obmedzená. 

B) Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, e-mailové a cez internetový obchod. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a  prepravu, spôsob a termín doručenia. 


2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 


Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) 
- tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nebude chcieť pristúpiť na nové podmienky, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15-tich kalendárnych dní. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14  pracovných dní od prevzatia tovaru, kde pre lehotu rozhoduje dátum odoslania. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
Kontaktujte nás so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy so špecifáciou o aký tovar ide, dátumom objednávky,  uvedením čísla faktúry, kópiou dokladu o zaplatení, údajmi potrebnými pre vrátenie peňazí (bankovými údajmi, resp. adresou pre poštovú zloženku). Prevzatý tovar  zašlite späť na našu adresu uvedenú v  sekcii KONTAKT,  v časti  PREVÁDZKA  /  KAMENNÝ  OBCHOD,  pričom je nutné, aby ste dodržali nasledujúce podmienky:
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý
-tovar nesmie byť poškodený
-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.)

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Späť preposlaný odstúpený tovar, ktorý nám zašlete na dobierku - - nebude prevzatý.

Po náležitom posúdení splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za  tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto preukázateľne vynaložené nevyhnuté náklady (obyčajne cenu poštovného, balného, poplatok za poštový poukaz a pod.) si odrátať  pri vrátení peňazí  z kúpnej ceny tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil.   

3. Dodacie a platobné podmienky


A) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 24 hodín v prípade dodávky kuriérom. V prípade Slovenskej pošty v čase do 2-3 pracovných dní. Tovar, ktorý máme na sklade odosielame v deň záväzného potvrdenia  objednávky,  ak bude potvrdená do 15:00 hod. Vo výnimočných prípadoch môže byť, po dohovore s kupujúcim, dodacia lehota dlhšia. Môže nastať v prípade, keď práve konkrétny tovar nemáme na sklade. 

B) Miesto (adresa) dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je odborné nastavenie výrobku, ak nie je v objednávke vopred dohodnuté inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom, ak nie je priložený osobitný záručný list s návodom na použitie. 

C) Dopravu tovaru zaisťujeme na celom území SR a v zahraničí. 

Spôsob doručenia


Forma doručenia / Cena tovaru

Do 133 EUR

Nad 133 EUR

Slovenská pošta – územie SR

3 EUR

ZDARMA

Slovenská pošta – územie SR pri platbe prevodom

2 EUR

ZDARMA

Osobne

ZDARMA

ZDARMA


Pri doručení do Českej republiky,  prípadne iného zahraničia, sa tovar posiela výhradne na dobierku. 


Pri doručení do Českej republiky je cena poštovného 10 EUR pri zásielke do 150 EUR a ZDARMA pri zásielke nad 150 EUR.
Pre doručenie dobierky do zahraničia platí cena za poštovné podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov Slovenskej pošty, a.s.. 


D) Spôsob platby:
Úhrada na dobierku - za tovar platíte pri prevzatí
Úhrada bankovým prevodom
 - po záväznom potvrdení objednávky Vám budú zaslané údaje k bankovému prevodu. Po obdržaní platby bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu
Hotovosť - zväčša pri osobnom prevzatí na mieste, či už celej platby za tovar, alebo zálohy v prípade objednávky


E) Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si v ponuke tovarov  vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny tovaru a služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak. 

F) Pre našich zákazníkov, ktorí si už v minulosti u nás tovar zakúpili, poskytujeme vernostnú zľavu 5%. Zľavy sa nekumulujú a nevzťahujú na tovar v akcii. 

4. Prevzatie tovaru

Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky, alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Pri neskoršej reklamácii z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude prihliadať na podpísaný prepravný doklad, ktorý je možné považovať za dôkaz o neporušenosti vonkajšieho stavu dodávky (to sa samozrejme netýka závad, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov). 

Pri preberaní objedaného tovaru je nutné presvedčiť sa, či nie je dodaná zásielka, alebo jej časť (hlavné originálny obal), neprimerane mechanicky poškodená (napr. zdeformovaná krabica, pretlačený kartónový obal, roztrhnutý igelit, odtrhnutá firemná lepiaca páska atď.). V prípade neprevzatia tovaru nás neodkladne kontaktujte. 

5. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu subjektu.Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze.