Reklamačný poriadok


Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v 24 mesačnej záručnej lehote
Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.
Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .  Zbierka zákonov » 
 Pri prebratí zásielky
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
 1. Reklamáciu na rozbité sklenené časti si je možné uplatniť iba u dopravcu. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.
 2. Vyžiadajte si telefonický kontakt na prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika , aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky.
 3. Reklamácia na poškodený tovar  bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.
Reklamácia sa nevzťahuje na:   

 - mechanické poškodenie (roztrhnutie, zodratie, rozbitie, poškriabanie, zošúchanie povrchovej vrstvy ...)

 - bežné opotrebenie spôsobené nosením a používaním

 - náramky, batérie

 - zarosenie, alebo vodou poškodené hodinky, ak nie sú vodotesné

 - pri vodotesných hodinkách - zarosenie - kondenz - ktorého vznik je typický pri prechode z chladného  

   prostredia do teplého prostredia

 - v prípade použitia materiálov, ako sú kryštály, kaučuk, drevo, koža, textilné doplnky, lepené materiály 

   a  pod., nebude reklamácia uznaná, ak bol ich vzhľad, resp. poškodenie spôsobené vodou, chemickými

   prípravkami, alebo nevhodným udržiavaním

 - iné mechanické poškodenie a viditeľné chyby, ktoré boli zistiteľné pri nákupe tovaru

-  závady spôsobené neodborným zásahom


Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné, v záručnej lehote neotvárajte puzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi! Vybité batérie si dávajte meniť len u hodinárov, ktorí zaručujú kvalitný servis a odborný zásah!!!


Reklamácia tovaru

 1. Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá (napr. darčeky za nákup)
 2. Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu. Je povinný si ihneď po prevzatí tovar skontrolovať, vyskúšať jeho funkčnosť a v prípade zistenia závady neodkladne reklamovať. Toto sa nevzťahuje na prípady, keď zákazník nedokáže nastaviť a využívať rôznorodé možné funkcie tovaru. 
 3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru avšak ihneď po jej zistení , tovar nesmie ďalej používať, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

Postup:

 1. Písomne informovať predávajúceho o vade tovaru vyplnením reklamačného formulára
 2. Následne, v čo najkratšom čase, Vás budeme kontaktovať a informovať o ďalšom postupe
 3. Reklamácie na posúdenie nám zasielajte so sprievodným listom na adresu prevádzky uvedenej v sekcii KONTAKT výlučne v poistenej zásielke. Za škody vzniknuté prepravou nezodpovedáme. Reklamácie zaslané na dobierku nepreberieme
 4. Sprievodný list musí obsahovať presný popis o aký tovar ide, popis závady a spôsob, akým sa prejavuje, kedy a v akej cene bol tovar zakúpený. Spolu s reklamáciou  je nutné zaslať i záručný list a doklad o zaplatení tovaru. Pre prípad, ak by reklamácia bola vybavená formou vrátenia peňazí, uveďte v liste i bankové spojenie, alebo adresu pre poštovú zloženku.  
 5. Vaša reklamácia bude riadne prevená a rozhodnuté o jej vybavení bude ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Následne písomne - elektronickou formou,  v prípade potreby i telefonicky,  Vás budeme informovať o jej riešení a o výsledku reklamácie bezprostredne po ukončení reklamačného konania. Zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol na Vami zadanú adresu. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Ak ide o odstrániteľnú vadu , predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
 7. Ak sa jedná o neodstránileľnú chybu , ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, ktorá nebráni užívaniu tovaru,  je možné kupujúcemu poskytnúť zľavu na tovar.  Ak sa tá istá závada zopakuje 3-krát , kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a má právo na vrátenie zaplatenej čiastky.
 8. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný , považuje sa reklamácia za vybavenú.


Reklamácie sú vybavované  v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00
na telefónnom čísle 0903/510722, e-mailom na: richard_jancek@zmail.sk
alebo fyzicky na predajni:  

ŠPERKY  A  HODINY  TOPTROPIC, OC STOP.SHOP, ul. 1.mája 41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Alternativne riešenie sporov a podmienky.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na richard_jancek@zmail.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.